DANĚ A DOKLADY

 

Co pro vás rádi uděláme:

 • rozúčtování nákladů a roční vyúčtování záloh
 • zpracování přiznání k dani z nabytí nemovitosti
 • odhad reálné tržní ceny při prodeji nemovitosti
 • odhad ceny nemovitosti pro dědická a rozvodová řízení
 • správa nemovitosti
 • pojištění nemovitosti

Daně, které se Vás mohou týkat při prodeji nemovitosti:

 1. daň z příjmu
 2. daň z nemovitosti
 3. daň dědická a darovací.

Kdy jste osvobozeni od daně z příjmu?

 1. Daň nemusíte platit (tedy jste osvobozeni), pokud nemovitou věc vlastníte alespoň 5 let, resp. přesáhne-li doba mezi jeho nabytím a prodejem dobu pěti let. Pokud jste měli v prodávané nemovité věci bydliště bezprostředně před prodejem, tak se tato lhůta (časový test) zkracuje na 2 roky. Pro podnikatele v obou případech platí, že nemovité věci po celou dobu trvání příslušné lhůty (tedy 2 nebo 5 let) nesmí být zahrnuty v obchodním majetku. Pojem bydliště je definován § 2 odst. 4 ZDP. Bydlištěm poplatníka na území ČR se rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat.
 2. Dále daň nemusíte platit (teda jste osvobozeni), pokud podle § 4 ods. 1 písm. u) zákona o dani z příjmu do jednoho roku od přijetí peněz z prodeje použijete tuto částku na uspokojení svých bytových potřeb, nebo pokud jste odpovídající částku vynaložili na řešení bytových potřeb v roce předcházejícím. Přijetí peněz je však potřeba oznámit vašemu finančnímu úřadu.
 3. U družstevního bytu se daň z příjmu neplatí, je -li doba mezi nabytím a převodem členství v družstvu delší než 5 let.

 

Pokud podmínky pro osvobození od daně z příjmu nesplňujete, jste povinni státu tento příjem přiznat a zdanit. To učiníte v rámci řádného termínu pro přiznání daně z příjmu, tj. do konce března následujícího roku (je-li poslední den března sobota nebo neděle, je posledním dnem následující pondělí).

 

Daň z nemovitosti

Sazba daně z nabytí nemovitých věcí je ve výši 4 % ze základu daně.  Způsob stanovení základu daně vychází z takzvané nabývací hodnoty. Většinou se tato nabývací hodnota stanoví:

 1. a) porovnáním sjednané kupní ceny
 2. b) srovnávací daňovou hodnotou.

Vyšší z nich je pak nabývací hodnotou, od které se odvíjí základ daně a vypočítává daň. Srovnávací daňová hodnota je buď částka odpovídající 75 % takzvané směrné hodnoty (ta vychází z cen obdobných nemovitých věcí v daném místě a čase), nebo částka odpovídající

75 % zjištěné ceny podle znaleckého posudku.

 

Kdo daň z nemovitých věcí platí?

Poplatníkem daně z nemovitých věcí je většinou její vlastník. Ve výjimečných případech může daň platit nájemce nebo uživatel stavby či pozemku.

Dokdy se daň z nemovitých věcí platí?

Pokud roční daň z nemovitých věcí nepřesáhne částku 5000 Kč, je splatná najednou, a to do 31. května běžného zdaňovacího období. Pokud je daň vyšší než 5000 Kč, můžete ji splatit ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a 30. listopadu běžného zdaňovacího období. Můžete ji samozřejmě také zaplatit najednou do 31. května.

 

Daň dědická a darovací

Od ledna 2014 daň darovací podobně jako daň dědická samostatně přestává existovat. Jenže to neznamená, že nebudete muset daň z daru zaplatit. V tomhle případě se totiž „jen“ změní její sazba.

Nyní platí jednotná sazba: patnáct procent u fyzických osob, devatenáct procent u právnických.

 

Kdo jsou osvobozeni od daně z příjmu získaného darem:

 1. příbuzní v řadě přímé a manželé,
 2. příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s dárcem žijí nejméně po dobu jednoho roku ve společné domácnosti, a které z tohoto důvodu pečují o společnou domácnost nebo jsou na dárce odkázány výživou.

 

Jaké doklady jsou potřebné k převodu nemovitých věcí:

Nemovité věci:

 • nabývací listina (např. kupní smlouva, darovací smlouva, rozhodnutí o dědictví,  dohoda o zřízení práva osobního užívání pozemku, kolaudační rozhodnutí, atd.),
 • aktuální list vlastnictví z katastru nemovitostí,
 • snímek katastrální mapy,
 • znalecký posudek,
 • projektová dokumentace a další,
 • potvrzení SVJ o bezdlužnosti,
 • u RD - Průkaz energetické náročnosti nemovitosti,
 • u bytových jednotek - 3 předchozí zúčtovací období za odběr medií nahrazující Průkaz energetické náročnosti nemovité věci,
 • oznámení o zůstatku dlužné částky v případě, že na nemovitosti vázne zástava.

Družstevní byty a garáže:

 • nájemní smlouva (příp. dohoda o předání a převzetí družstevního bytu do osobního užívání nebo dohoda o převodu členských práv a povinností),
 • aktuální rozpis nájmu,
 • potvrzení bytového družstva o bezdlužnosti.
Kontaktní formulář

Děkujeme! Vaše zpráva byla odeslána.

Kontaktní adresa

České Budějovice
Náměstí Přemysla Otakara II.
Biskupská 129/1
370 01 České Budějovice 1
tel.: 603 146 858
Email: info@studentprogram.cz
IČO: 67170161

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Seznamte se s celým zněním souhlasu se zpracováním osobních údajůspolečnosti Mgr. Helena Zahálková AZ STUDENTPROGRAM®.

Vložte nabídku

Děkujeme! Vaše zpráva byla odeslána.

Děkujeme za přeposlanou nabídku. Rádi se Vám budeme věnovat. V čase co nejkratším Vás budeme kontaktovat ohledně vyjednání dalšího postupu.

Pokud jste se rozhodli přeposlat nám všechny informace o své nabídce k pronájmu, bude námi vložena na internet k datu jejího přeposlání, nejpozději však do druhého dne.

V případě přeposlání fotografií Vaší nemovitosti Vás prosíme o jejich zaslání na
e-mailovou adresu: info@studentprogram.cz

Děkujeme a těšíme se na spolupráci s Vámi.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Seznamte se s celým zněním souhlasu se zpracováním osobních údajů společnosti Mgr. Helena Zahálková AZ STUDENTPROGRAM®.